Polityka prywatności

Poniższa polityka zawiera informację o przetwarzaniu danych osobowych w Grupie Objectivity. Znajdź proces, w trakcie którego przekazałeś/aś nam swoje dane i dowiedz się jak będą one przetwarzane.

W przypadku rozbieżności pomiędzy Polityką Prywatności a klauzulami przekazanymi Tobie w związku z konkretnym procesem, pierwszeństwo ma przekazana już klauzula.

Grupa Objectivity

W skład Grupy Objectivity wchodzą:

 • Objectivity Bespoke Software Specialists sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy Strzegomskiej 142a,
 • Objectivity IT Solutions sp. z o.o. (wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 13900) z siedzibą we Wrocławiu przy Strzegomskiej 142a oraz
 • Objectivity Ltd. z siedzibą w Coventry, 9 Westwood House, Westwood Business Park Coventry, CV4 8HS, w Wielkiej Brytanii
01

Proces rekrutacyjny

Administrator danych/Grupa Objectivity: Współadministratorami Twoich danych osobowych są Objectivity Bespoke Software Specialists sp. z o.o. oraz Objectivity IT Solutions sp. z o.o. (wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 13900), obydwie z siedzibą we Wrocławiu (54-429) przy ulicy Strzegomskiej 142a, a także – jeśli aplikujesz na stanowisko w dziale zamówień, sprzedaży lub jakiekolwiek stanowisko kierownicze w którymkolwiek z działów – Objectivity Ltd. z siedzibą w Coventry, 9 Westwood House, Westwood Business Park Coventry, CV4 8HS, w Wielkiej Brytanii.

Dodatkowa informacja: W grupie Objectivity korzystamy z połączonej bazy HR dla całej Grupy, gdyż dana rekrutacja nie musi być koniecznie związana z zatrudnieniem w z góry określonej spółce. Dodatkowo osoby z naszej spółki matki (Objectivity Ltd.) mogą brać udział w ocenie kandydata na kluczowe stanowiska w innych spółkach z Grupy dlatego Twoje dane będą współadministrowane przez więcej niż jeden podmiot.

Inspektor ochrony danych: W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skon- taktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, pisząc na adres: dpo@objectivity.co.uk.

Cele przetwarzania i podstawa prawna: Twoje dane będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych na konkretne stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych – „RODO” (podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Jeśli dodatkowo wyrazisz zgodę na  przetwarzanie Twoich danych osobowych na przyszłość, Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda).

Jeśli nawiążemy z Tobą kontakt, po zakończeniu rekrutacji możemy  zachować podstawowe dane o przebiegu rekrutacji (np. nazwa rekrutacji, data kontaktu/spotkania i przyczyny zakończenia rekrutacji) w celu usprawnienia procesów rekrutacyjnych w przyszłości. W tym zakresie dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, t.j. na podstawie usprawiedliwionego interesu, przez który należy rozumieć zachowanie wiedzy o uprzednich rekrutajach aby utrzymać odpowiednią jakość obsługi kandydatów do pracy.

Obiorcy danych osobowych: Odbiorcami danych osobowych są: formalnie upoważnione osoby (za- trudnione przez Współadministratorów danych) oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Współadministratorów na podstawie stosownej umowy powierzenia danych, tj dostawca rozwiązania Hrlink – Online Technologies HR sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, oraz inni dostawcy usług IT wspierających nasz proces rekrutacji.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich: Staramy się ograniczać transfery danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w szczególności stosując ograniczenie lokalizacji składowania danych. Twoje dane osobowe mogą potencjalnie zostać przekazane do państw trzecich (poza EOG) jedynie w wyjątkowych sytuacjach. W takich przypadkach, transfer danych poza EOG jest zabezpieczony poprzez certyfikację naszych dostawców w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield, zabezpiecza transfer do USA, https://iapp. org/resources/article/eu-u-s-privacy-shield-full- text/), ewentualnie również standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ TXT/?uri=celex%3A32010D0087).

Okres przetwarzania: W przypadku kandydatury na obecną rekrutację, dane są przetwarzane do momentu jej zakończenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, chyba że wcześniej użyjeszinnego, równoważnego środka, np. zgłosisz żądanie usunięcia danych.

Podstawowe dane o przebiegu rekrutacji (np. nazwa rekrutacji, data kontaktu/spotkania i przyczyny zakończenia rekrutacji) są przetwarzane przez 3 lata po zakończeniu rekrutacji.

Twoje uprawnienia: posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, uzyskania kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych (RODO/GDPR).

Cofnięcie zgody: Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Skarga do organu: Masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych i wyrażenia zgody: Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przeprowadzenia toczącego się procesu rekrutacyjnego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie w związku z późniejszymi rekrutacjami jest dobrowolne, ale jej niewyrażenie spowoduje ich nieprzetwarzanie w innych procesach  rekrutacyjnych niż obecny.

02

Klient, kontraktor lub dostawca

Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest:

 • Jeśli Twoja działalność prowadzona jest w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytani lub miejscu poza Niemcami lub Polską: Objectivity Ltd. z siedzibą w Coventry, 9 Westwood House, Westwood Business Park Coventry, CV4 8HS, Zjednoczone Królestwo;
 • jeśli Twoja działalność prowadzona jest w Niemczech lub Polsce: Objectivity Bespoke Software Specialists sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-429) przy ul. Strzegomskiej 142a, Polska;

Niezależnie od powyższego, jeśli zawarłeś umowę z jedną ze spółek z grupy Objectivity lub reprezentujesz podmiot, który zawarł taką umowę, administratorem danych osobowych jest ta spółka.

Inspektor ochrony danych: W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z naszym inspektorem danych osobowych, pisząc na adres: dpo@objectivity.co.uk.

Cele przetwarzania: Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z:

 • kontaktem, udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i bieżącą korespondencję, w tym w ramach prowadzonego projektu, w którym bierzesz udział;
 • naszą współpracą, wykonywaniem naszej umowy;
 • zabezpieczeniem dokumentacji finansowej (informacje z faktur), jak również zabezpieczeniem roszczeń prawnych po wygaśnięciu naszej umowy;
 • jeśli jesteś przedstawicielem Klienta lub potencjalnego Klienta – działaniami marketingowymi i promocyjnymi w związku z naszą działalnością kierowanymi do Klienta.

Podstawa prawna przetwarzania:

 • jeśli reprezentujesz naszego Klienta, podstawą prawną przetwarzania danych w okresie obowiązywania umowy jest 6 ust.1 lit. f RODO, tzn. prawnie uzasadniony interes administratora, a mianowicie (w zależności od okoliczności): wykonanie umowy, kontakt, zabezpieczenie dokumentacji pod kątem potencjalnych roszczeń prawnych lub obrony oraz potencjalnie działania marketingowe i promocyjne w związku z naszą działalnością.
 • jeśli reprezentujesz naszego potencjalnego Klienta, podstawą prawną przetwarzania danych jest 6 ust.1 lit. f RODO, tzn. prawnie uzasadniony interes administratora (w zależności od okoliczności), czyli kontakt i potencjalnie działania marketingowe i promocyjne w związku z naszą działalnością.
 • jeśli jesteś członkiem zespołu Klienta wykonującego umowę lub współpracujesz z takim zespołem od strony Klienta, podstawą prawną przetwarzania danych  jest  art. 6 ust.1 lit. f RODO, tzn. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu zabezpieczenia dokumentacji w celu dochodznia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami prawnymi;
 • jeśli jesteś naszym Kontrahentem/Dostawcą będącym osobą fizyczną, podstawą prawną przetwarzania danych jest 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy), a po zakończeniu obowiązywania umowy – art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes w postaci kontaktu oraz zabezpieczenia dokumentacji w celu dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami prawnym). Jeśli reprezentujesz większego Kontrahenta/Dostawcę, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f, tzn. nasz prawnie uzasadniony interes, tj. w zależności od okoliczności: wykonanie umowy, kontakt, zabezpieczenie dokumentacji na potrzeby dochodzenia potencjalnych roszczeń prawnych lub obrony przed nimi.

Możemy przetwarzać Twoje dane również później, jeśli i dopóki mamy w tym interes prawny lub dopóki wyrazisz sprzeciw.

Odbiorcy danych: Odbiorcami danych osobowych są: formalnie upoważnione osoby (zatrudnione przez Administratora danych) oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownej umowy powierzenia danych, które są naszymi dostawcami rozwiązań IT.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich: Staramy się ograniczać transfery danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w szczególności stosując ograniczenie lokalizacji składowania danych. Twoje dane osobowe mogą potencjalnie zostać przekazane do państw trzecich (poza EOG) jedynie w wyjątkowych sytuacjach. W takich przypadkach, transfer danych poza EOG jest zabezpieczony poprzez certyfikację naszych dostawców w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield, zabezpiecza transfer do USA, https://iapp. org/resources/article/eu-u-s-privacy-shield-full- text/), ewentualnie również standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ TXT/?uri=celex%3A32010D0087).

Okres przetwarzania:

 • Jeśli reprezentujesz naszego Klienta lub współpracujesz z nim, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz roszczeń związanych z dokumentami księgowymi (np. fakturami) wystawianymi w związku ze współpracą;
 • Jeśli reprezentujesz naszego potencjalnego Klienta, możemy przetwarzać twoje dane osobowe przez okres, w którym mamy w tym prawnie uzasadniony interes lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
 • Jeśli jesteś członkiem zespołu wykonującego umowę lub ściśle z nim współpracujesz od strony zleceniodawcy, możemy przetwarzać twoje dane osobowe przez okres trwania umowy z Klientem lub ze zleceniodawcą oraz do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz roszczeń związanych z dokumentami księgowymi (np. fakturami) wystawianymi w związku ze współpracą;
 • Jeśli jesteś lub reprezentujesz naszego Kontrahenta/Dostawcę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz roszczeń związanych z dokumentami księgowymi (np. fakturami) wystawianymi w związku ze współpracą.

Twoje uprawnienia: Masz prawo zażądania od nas dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do sprzeciwu – zgodnie z przepisami RODO.

Skarga: Masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić kontakt, rozpoczęcie lub kontynuowanie współpracy z Objectivity.

Rezygnacja z otrzymywania materiałów marketingowych: Jeśli reprezentujesz naszego obecnego lub potencjalnego Klienta, w przypadku otrzymania materiałów marketingowych od nas, informujemy, że masz prawo rezygnacji z ich otrzymywania w dowolnym czasie. Przetwarzanie w celach marketingowych nie dotyczy osób realizujących jedynie działania projektowe ze strony zleceniodawcy.

03

Wydarzenia

Jeśli zgłosisz swoją chęć udziału w Wydarzeniu, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Objectivity Bespoke Software Specialists sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-429 przy ulicy Strzegomskiej 142 („Objectivity”). Jeśli rejestracja na wydarzenie odbywa się poprzez portal zewnętrzny, zapoznaj się również z zasadami/polityką prywatności tego portalu.

Administrator danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Objectivity.

Cel i podstawa prawna przetwarzania: Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji wydarzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych – „RODO” (prawnie usprawiedliwionym interes administratora w postaci organizacji wydarzenia). Jeśli w toku wy- darzenia podpisałeś dodatkowe oświadczenia, np. przeniosłeś prawa do materiałów wytworzonych w jego trakcie na podstawie odrębnej umowy, twoje dane mogą być przetwarzane przez okres ważności umowy i okres przedawnienia wynikających z niej roszczeń na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (interes administratora – dochodzenie roszczeń z umowy).

Odbiorcy danych: odbiorcami danych osobowych są: formalnie upoważnione osoby (zatrudnione przez Administratora danych) oraz podmioty przetwarza- jące dane w imieniu Administratora na podstawie stosownej umowy powierzenia danych, które są naszymi dostawcami rozwiązań IT.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich: staramy się ograniczać transfery danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w szczególności stosując ograniczenie lokalizacji składowania danych. Twoje dane osobowe mogą potencjalnie zostać przekazane do państw trzecich (poza EOG) jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

W takich przypadkach, transfer danych poza EOG jest zabezpieczony poprzez certyfikację naszych dostawców w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield, zabezpiecza transfer do USA, https://iapp.org/resources/article/eu-u-s-priva- cy-shield-full-text/), ewentualnie również stand- ardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (https://eur-lex.europa.eu/le-gal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087).

Okres przetwarzania: Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wydarzenia, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny  w  celu jego rozliczenia i zabezpieczenia dokumentów księgowych, jeśli takie zostaną wytworzone (z reguły 5 lat od końca roku obrotowego). Jeśli w toku wy- darzenia podpisałeś dodatkowe oświadczenia, np. przeniosłeś prawa do materiałów wytworzonych w jego trakcie, Twoje dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia takich praw lub wygaśnięcia roszczeń związanych z ich przeniesieniem, rozporządzaniem lub korzystaniem z nich.

Twoje uprawnienia: posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, uzyskania kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych (RODO/GDPR).

Cofnięcie zgody: Jeśli wyrazisz zgodę, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Skarga do organu: Masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych i wyrażenia zgody: Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić wzięcie udziału w wydarzeniu.

04

Obsługa żądań

Administrator danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 • Objectivity Bespoke Software Specialists sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-429 przy ulicy Strzegomskiej 142a (OBSS),
 • Objectivity IT Solutions sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-429 przy ulicy Strzegomskiej 142a (OITS) i/lub
 • Objectivity Ltd. z siedzibą w Coventry, 9 Westwood House, Westwood Business Park Coventry, CV4 8HS, w Wielkiej Brytanii (OLTD), w zależności od tego, w jakiej sprawie się kontaktujesz. Administratorem jest ta spółka, do której wnosisz żądanie i o której statusie jako administrator danych zostałeś już najprawdopodobniej poinformowany (np. jeśli pracowałeś w OBSS i kontaktujesz się w sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych w zatrudnieniu – otrzymałeś już informację, że administratorem Twoich danych jest OBSS).

Inspektor ochrony danych: W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z naszym inspektorem danych osobowych, pisząc na adres: dpo@objectivity.co.uk.

Cele i okres przetwarzania oraz podstawa prawna: Twoje dane są przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia, a po dokonaniu jego zamknięcia przez termin przedawnienia roszczeń w celu obrony przed nimi. Podstawą prawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora danych w postaci obsługi zgłoszeń oraz obrony przed roszczeniami.

Odbiorcy danych: Odbiorcami danych osobowych są: formalnie upoważnione osoby (zatrudnione przez Administratora danych) oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownej umowy powierzenia danych, które są naszymi dostawcami rozwiązań IT.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich: staramy się ograniczać transfery danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w szczególności stosując ograniczenie lokalizacji składowania danych. Twoje dane osobowe mogą potencjalnie zostać przekazane do państw trzecich (poza EOG) jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

W takich przypadkach, transfer danych poza EOG jest zabezpieczony poprzez certyfikację naszych dostawców w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield, zabezpiecza transfer do USA, https://iapp.org/resources/article/eu-u-s-priva- cy-shield-full-text/), ewentualnie również stand- ardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (https://eur-lex.europa.eu/le-gal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087).

Twoje uprawnienia: posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, uzyskania kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu – zgodnie z RODO.

Skarga do organu: Masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Obowiązek podania danych: Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może utrudnić lub uniemozliwić obsługę Twojego zgłoszenia. Np. jesli nie podasz nam adresu e-mail, nie będziemy mogli do Ciebie odpisać.

05

Formularz kontaktowy na stronie www

Niniejsza informacja ma zastosowanie, jeśli kontaktujesz się z nami poprzez formularz na naszej stronie www. Jeśli jednak Twoje zapytanie dotyczy- jednej z kwestii wskazanej w powyższych sekcjach, zapoznaj się z daną sekcją w celu otrzymania bardziej precyzyjnej informacji, która będzie stosowana od momentu, w którym ustalimy jaki jest cel Twojej korespondencji.

Administrator danych/Grupa Objectivity: Współadministratorami Twoich danych osobowych są Objectivity Bespoke Software Specialists sp. z o.o., Objectivity IT Solutions sp. z o.o. (wpisa- na do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 13900), obydwie z siedzibą we Wrocławiu (54-429) przy ulicy Strzegomskiej 142a, a także Objectivity Ltd. z siedzibą w Coventry, 9 Westwood House, Westwood Business Park Coventry, CV4 8HS, w Wielkiej Brytanii.

Inspektor ochrony danych: W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skon- taktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, pisząc na adres: dpo@objectivity.co.uk.

Cele, okres oraz podstawa prawna przetwarzania: Twoje dane są przetwarzane w celu obsługi żądania lub zapytania. Po zakończeniu korespondencji, Twoje dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przez okres ich przedawnienia. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz uzasadniony interes w postaci obsługi żądań i zapytań oraz dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

Odbiorcy danych: Odbiorcami danych osobowych są: formalnie upoważnione osoby (zatrudnione przez Administratora danych) oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownej umowy powierzenia danych, które są naszymi dostawcami rozwiązań IT. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich: staramy się ograniczać transfery danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w szczególności stosując ograniczenie lokalizacji składowania danych. Twoje dane osobowe mogą potencjalnie zostać przekazane do państw trzecich (poza EOG) jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

W takich przypadkach, transfer danych poza EOG jest zabezpieczony poprzez certyfikację naszych dostawców w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield, zabezpiecza transfer do USA, https://iapp.org/resources/article/eu-u-s-priva- cy-shield-full-text/), ewentualnie również stand- ardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (https://eur-lex.europa.eu/le-gal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087).

Twoje uprawnienia: posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, uzyskania kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu – zgodnie z RODO.

Skarga do organu: Masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Obowiązek podania danych: Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić obsługę Twojego zdążania lub zapytania. Np. jeśli nie podasz nam adresu e-mail, nie będziemy mogli do Ciebie odpisać.

06

Cookies

Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na urządzenie podczas odwiedzania witryny. Są one odsyłane z powrotem na początkową stronę internetową podczas każdej kolejnej wizyty lub do innej strony internetowej, która rozpoznaje ten plik cookie. Zależy nam na tym by korzystanie z naszych witryn było dla odwiedzających bezpieczne, wygodne, łatwe i przyjemne, dlatego stosujemy pliki cookie. Ułatwienie korzystania ze strony przez użytkownika zapewnione jest poprzez jego identyfikację. Dzięki temu możliwe jest np.: wyeliminowanie wielokrotnych zapytań o te same kwestie, zapamietywanie wyborów użytkownika – jeśli strona posiadałaby takie funkcjonalności, zwiększenie wydajności działania, optymalizacja strony oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Pliki cookies uczestniczą również w obsłudze formularzy kontaktowych.

Używane na stronie pliki cookie mogą pochodzić od dostawców, których rozwiązania są używane przez nas na naszych stronach:

Pliki cookies Google mogą potencjalnie zostać użyte w celach marketingowych, jeśli skorzystamy z usługi AdWords. Na chwilę sporządzania tej informacji nie prowadzimy jednak takich działań.

Przypominamy, że Twoja przeglądarka jest prawdopodobnie skonfigurowana tak, aby domyślnie akceptowała wszystkie pliki cookie.

Pamiętaj, że brak akceptacji lub usunięcie plików cookies z naszej strony może powodować utratę możliwości korzystania z niektórych funkcji przez nią zapewnianych.

Gdzie znaleźć szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookie:

Demonstrating excellent technical and agile skills, and as part of our technology refresh and risk reduction programme, Objectivity have gained my complete trust and respect with their collaborative style and integrity.
Euan Fraser
Director of Business Technology at Edrington
Top